Augusta & Co Norge – din partner innen fornybar energi

Selv om vi først og fremst er kjent som rådgiver på salgssiden i transaksjoner innenfornybar energi, har vi bygget opp en egen investeringsvirksomhet siden tidlig 2016. Her investerer vi på vegne av utvalgte, institusjonelle investorer i spesialiserte og ikke-konkurrerende strategier. Her har fondet blant annet mulighet til å gå inn som en passiv minoritetsakjsonær. Vi driver Augusta Investment Management (AIM) gjennom en egen satsning som er helt skilt fra den tradisjonelle rådgivningsvirksomheten.

AIM er for tiden i investeringsfasen med sitt første fond, og fondet er allerede fullt finansiert fra vesteuropeiske institusjoner. Gjennom AIM gjennomfører vi både investeringene og den påfølgende forvaltningen selv, og AIM er FCA-godkjent for å drive investeringsvirksomhet.

AIMs investeringsteam er ledet av Mortimer Menzel, en av grunnleggerne av Augusta. I Trondheim jobber Øystein Stavli som Managing Director, og i London Ida Christine Gyldenløve som Senior Associate. Alle tre er 100% dedikert til å jobbe for dette fondet. Teamet støttes av to seniorrådgivere i Norge, Vidar Grønnevik og Leidulv Gagnat. AIM har ytterligere tre analytikere i London, hvorav to er norske statsborgere. Disse utstasjoneres i hvert enkelt tilfelle fra rådgivningsvirksomheten i Augusta for å bistå med AIM-transaksjoner.

I et utfordrende marked for kraftprodusenter og netteiere kan vi bidra med kapital og forvaltningskompetanse. Vi ønsker å bidra til å styrke eksisterende eieres muligheter til å realisere investeringer og fremtidig vekst – i kombinasjon med at langsiktig og lokalt eierskap kan ivaretas.
Vi ønsker å spille på lag som eier i fornybaraktiva på både mellomlang og lang sikt. Vi har betydelig erfaring fra forvaltning og finansiering av fornybar energi og legger til grunn en helhetlig forståelse av de samfunnsmessige, operative og finansielle særtrekkene som kjennetegner norsk vannkraft, vindkraft og nett.

Øystein Stavli 
Teamleder

 

 

Øystein kommer fra Vefsn i Nordland og er Managing Director i Augusta & Co Ltd. Han har jobbet i kraftbransjen siden 2007, tidligere som ansatt i Statkraft (2007-2010) og i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (2011-2013) før han gikk over til rådgivningsselskapet Kraftutvikling hvor han har arbeidet med flere regionale kraftselskapers strategiske, operasjonelle og finansielle utfordringer innen vannkraft, vindkraft og nett. Med ledererfaring fra norske kraftselskaper og som rådgiver har Øystein hatt førstehånds befatning med veivalgene mange kraftselskaper står overfor.

Leidulv Gagnat
Senior rådgiver

 

 

Leidulv har 40 års erfaring fra norsk kraftbransje hvor av tyve år som Energidirektør i TrønderEnergi (1992-2012). I tillegg til å ha ledet driften av TrønderEnergis vannkraftproduksjon på om lag 2800 GWh (blant annet Kraftverkene i Orklavassdraget), har han vært sentral i utviklingen av TrønderEnergis vindkraftportefølje. Leidulv har i tillegg verv som styreleder i Driva Kraftverk (655 GWh; TrønderEnergi og Istad) og som styremedlem i Kraftverkene i Orkla (1,25 TWh; Statkraft, TrønderEnergi, Eidsiva og NØK Andelsverk).

Vidar Grønnevik
Senior rådgiver

 

 

Vidar jobber med styrearbeid og ledelse i selskaper innen energi, transport og eiendom og har base i Florø. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger i Statoil (1980-92). I den senere tid har han vært medlem og leder for en rekke komiteer og utvalg i offentlig og privat sektor og er for tiden medlem av Høyres sentralstyre. Vidar er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen.

Augusta & Co Norge har tilgang på Augusta & Co sin samlede erfarings- og ressursbase. Augusta & Co Ltd har 19 medarbeidere hvor av 4 fra Norge og er en av Europas ledende investeringsbanker innen fornybar energi og har siden 2002 vært involvert i ca 80 transaksjoner innen vindkraft, vannkraft, nett og biomasse til en verdi av ca 8 mrd. Augusta har lang fartstid i det nordiske kraftmarkedet og har bistått norske kraftselskaper siden 2014.